Den bästa tiden att plantera ett träd var för 20 år sedan. Näst bästa tid att göra det är just nu.

Återväxtkontroll


Det är viktig att kontroller av föryngringen görs tidigt för att åtgärder skall hinna sättas in i tid. Vanligen rekommenderas återväxtkontroll en växtsäsong efter planteringen och sedan efter ytterligare tre år. Inom områden där snytbaggeangrepp befaras är det lämpligt att kontrollera läget några veckor efter plantering och vid höstplantering även i maj-juni året därpå.

På bördiga marker med risk för konkurrerande markvegetation är det extra viktig att plantorna etableras snabbt. Under juli bör det gå att avgöra om årets plantering rotat sig och utvecklas tillräckligt bra eller om det behövs insatser mot gräs mm.

Återväxtkontrollens viktigaste syften är att

  • Fastställa om hjälpåtgarder behövs för att nå skogsvårdslagens krav.
  • Fastställa hur många huvudplantor vi har i våra föryngringar.
  • Bedöma plantornas kondition.
  • Fastställa avgångsorsaker.
  • Ge förslag på nästa åtgärd samt tidpunk för åtgärden.

Föryngringsinventering


Föryngringsinventering är en obligatorisk inventering som utförs vid medelhöjden 1,5-3 meter. Syftet med inventeringen är att kontrollera och värdera det sammantagna föryngringsresultatet då föryngringen kan anses säkerställd , samt att faststälda röjningsbehovet.

Drönareinventering


Inom skogsbruket anväds drönarkamerar effektivt för exempelvis fältinventering och tekniken utvecklas raskt.

Drönare är en rationell och effektiv användningsmetod i skogsbruket, som utvecklats snabbt, till exempel för att göra fältinventeringar och- inte minst viktigt - för att kartlägga skadorna efter stormfällningar och skog på öar.

Team Miaskog kan erbjuda alla typer av inventering.