Den bästa tiden att plantera ett träd var för 20 år sedan. Näst bästa tid att göra det är just nu.

Funderar du på röjning?


Börja med att ta reda på var det behöver röjas genom att kolla i din skogsbruksplan eller gå in på Mina sidor. Det är viktigt att du tänker igenom och planerar arbetet innan du sätter igång.

När du röjer din plant och ungskog skapar du den skog du vill ha i framtiden.

Röjningen kan också göra skogen vackrare.

Röjning kan jämföras med att odla morötter. Gallrar man plantorna när de är små blir morötterna och hela den användbara skörden så mycket större.

Röjning görs normalt då skogen är mellan en och fem meter hög, det vill säga ungefär 5–15 år efter föryngringsavverkning.

Med röjningen kan du åstadkomma:

 • Grövre, friskare och stabilare träd.
 • Bättre hänsyn till miljön och framtida naturvärden genom att lämna vissa trädslag och känsliga områden orörda.
 • Bättre framkomlighet när ris och nedfallna stammar tas bort från från stigar och färdvägar.
 • Synligare forn och kulturlämningar med minskad risk för skador av växande och slutligen omkullfallande träd.

Röjning lönar sig


Röjningen ger en skog med grova träd. Vid kommande gallringar får du bättre ekonomiskt utbyte därför att:
 • Gen större volym virke kan tas tillvara och säljas och.
 • avverkningskostnaderna för gallringen blir lägre.

Vad och hur ska du röja?


Vid röjning sparar du de raka stammarna av god kvalitet och tar bort det som är skadat och förväxt. Du kan välja vilket eller vilka trädslag som ska få stå kvar. Du har goda möjligheter att välja det som passar för dina marker och hur du vill sköta din skog.

En anledning till att röjning i skogen inte blir av är ofta bristen på tid. Hinner du inte göra röjningen själv  - trots att du har både kunskap och erfarenhet - kan det vara en god idé att anlita någon annan att göra jobbet. Vare sig det är du själv eller någon annan som gör arbetet så är det en skön känsla när skogen är röjd.

Det är lätt att underskatta den arbetsinsats som krävs. För någon som är ovan att röja tar det upp till tre gånger så lång tid som för någon som är van. Den tid som krävs i insats kanske du som markägare hellre vill prioritera till annat.

Var en aktiv beställare


Det finns många frågor att diskutera vid beställning av röjning. Ställ frågor till den du anlitar om du är osäker eller undrar över något. Samla de överenskommelser du och utföraren gjort i ett kontrakt. Några av de viktigaste saker att komma överens om är:
 • Avgränsning av området som ska röjas.
 • Priser och kostnader.
 • Tidpunkt, när ska arbetet påbörjas och avslutas.
 • Uppföljning och återkoppling till beställaren.
 • Miljöhänsyn.
 • Röjningsinstruktion (trädslagsval, stamantal efter röjning, stamval).

Att beställa


Som skogsägare kan du beställa arbetet direkt från ett specialiserat skogsvårdsföretag eller ta hjälp av en virkesköpare eller skogsinspektor som kan erbjuda röjning.

Tänk på att om du anlitar en privatperson som inte är företagare med F-skattsedel så blir du formellt arbetsgivare. Då är det du som är ansvarig för arbetsmiljö och säkerhet.

Viktiga frågor innan arbetet påbörjas:


 • Vad är målet med det bestånd som ska röjas?
 • Hur många stammar bör finnas kvar efter att skogen har röjts?
 • Vilken miljöhänsyn ska tas?

Vad kan påverka priset?


Priset på röjning varierar stort mellan olika objekt. Det som påverkar priset är:
 • Skogens höjd och täthet.
 • Storlek på och gångavstånd till objektet.
 • Terrängens utseende.
 • Om du har andra affärer med den som ska röja kan det också påverka priset.

Om det handlar om en stor areal som ska röjas kan det löna sig att ta in flera anbud.

Följ upp


 • Är hela den överenskomna arealen röjd?
 • Är hänsyn till natur-, kultur- och rekreationsvärden utförda enligt överenskommelsen?
 • Är kvarvarande bestånd enligt överenskommelse?

Uppföljningen blir betydligt enklare med ett kontrakt över vad som ska utföras och med en god återrapportering från utföraren. Känner du dig osäker kan du ta hjälp av en oberoende fackkunnig för att bedöma arbetet.